Povinné údaje dle 106/1999 Sb.,

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název:

Obec Liptaň

2. Důvod a způsob založení:

Obec Liptaň vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec Liptaň vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

Samospráva
Zastupitelstvo – 9 členů

Státní správa
Mgr.Blanka Klimošková – starostka
Radka Klečková – místostarostka
Lenka Válková – účetní, ohlašovna

4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Liptaň
Liptaň 149
793 99 Osoblaha

Kontakty:

Obecní úřad: 554 650 012
účetní, ohlašovna: 554 650 012
Starostka: 554 625 667

E-mail: ouliptan@seznam.cz, info@liptan.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Obecní úřad Liptaň
Liptaň 149
793 99 Osoblaha

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad
Liptaň 149
PSČ 793 96 Liptaň

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí: 7.00 – 12,40   13,40 – 17,00
Středa:   7.00 – 12,40   13,40 – 16,00

4.4. Telefonní čísla:

Obecní úřad: 554 650 012
účetní, ohlašovna: 554 650 012
Starostka: 554 625 667

4.5. Čísla faxu:

 

4.6. Adresa internetové stránky:

www.liptan.cz

4.7. Adresa e-podatelny:

ouliptan@seznam.cz

4.8. Další elektronické adresy:

info@liptan.cz

5. Bankovní spojení:

název banky: a.s. Česká spořitelna
číslo účtu/kód banky: 1848183339/0800

6. IČ:

00296180

7.DIČ:

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hl. dokumentů

Úřední deska

8.2. Rozpočet

 

9. Žádosti o informace:

Žádost o informace
Žádost o poskytnutí informací

Vyžádané informace dle zák. 106/1999

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost o informace

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky

12. Formuláře:

Žádost o vydání povolení ke kácení stromů
Objednávka na poskytnutí služby občanům
Žádost o pronájem pozemků
Žádost o převod (prodej) nemovitostí
Žádost o přidělení bytu
Žádost o prominutí TKO
Žádost o poskytnutí informací 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Liptaň

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

14.2. Vydané právní předpisy:

Obec Liptaň vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Úřední deska

15. Úhrady za poskytování informací:

 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv:

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vzor licenční smlouvy

16.2. Výhradní licence:

V současné době nejsou obcí Liptaň poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

2011

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace – 0 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné