Povinné údaje dle 106/1999 Sb.,

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název:

Obec Liptaň

2. Důvod a způsob založení:

Obec Liptaň vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura:

Samospráva
Zastupitelstvo – 9 členů

Státní správa

 • Miroslav Řezníček – Starosta
 • Hana Němcová – Místostarostka

Lenka Válková
-podatelna
-hlavní účetní
-poplatky
-evidence obyvatel
-nájmy hrobů
-CzechPOINT
-Ověřování podpisů

4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Liptaň
Liptaň 149
793 99 Osoblaha

Kontakty:

Obecní úřad: 554 650 012
účetní, ohlašovna: 554 650 012

E-mail: ouliptan@seznam.cz, info@liptan.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Obecní úřad Liptaň
Liptaň 149
793 99 Osoblaha

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad
Liptaň 149
PSČ 793 96 Liptaň

4.3. Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 – 12:30   14:00 – 17:00

Středa:  7:00 – 12:30   14:00 – 16:00

4.4. Telefonní čísla:

Obecní úřad: 554 650 012
účetní, ohlašovna: 554 650 012

4.5. Čísla faxu:

Obec nemá fax

4.6. Adresa internetové stránky:

www.liptan.cz

4.7. Adresa e-podatelny:

ouliptan@seznam.cz

4.8. Další elektronické adresy:

info@liptan.cz

Identifikátor datové schránky: zdeaxqq

5. Bankovní spojení:

název banky: a.s. Česká spořitelna
číslo účtu/kód banky: 1848183339/0800

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního
úřadu v úředních hodinách

6. IČ:

00296180

7.DIČ:

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hl. dokumentů

Úřední deska

8.2. Rozpočet

Rozpočet a rozpočtová opatření naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://urednideska.alis.cz/obec-liptan/kategorie/rozpocet-vykazy-prilohy

9. Žádosti o informace:

Žádost k poskytnutí informací – informace

Žádost o poskytnutí informací – formulář

Vyžádané informace dle zák. 106/1999

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost k poskytnutí informací

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky

12. Formuláře:

Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

Objednávka na poskytnutí služby – zakázky

Žádost o prodej nemovitost – pozemku

Žádost o pronájem pozemku

Žádost o prominutí poplatku TKO

Žádost o přidělení bytu

Žádost o poskytnutí informací

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Liptaň

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky

Úplné znění právních předpisů je dostupné na
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Obecně závazné vyhlášky obce:

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 2020

14.2. Vydané právní předpisy:

Obec Liptaň vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Úřední deska

15. Úhrady za poskytování informací:

 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv:

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vzor licenční smlouvy

16.2. Výhradní licence:

V současné době nejsou obcí Liptaň poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

2011

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18 odst. 1, sdělujeme tyto údaje:
a) Počet podaných žádostí o informace – 0 ks
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné

Skip to content